Obchodní podmínky

Obchodní podmínky příspěvkové organizace Česká filharmonie se sídlem Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00 / identifikační číslo: 00023264 / zapsané u Ministerstva kultury ČR pod čj. 5262/93 / pro prodej vstupenek, abonentních vstupenek, poukazů na vstup na koncerty v prodejních místech České filharmonie a prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ceskafilharmonie.cz.

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) příspěvkové organizace Česká filharmonie, se sídlem Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 00023264, zapsané u Ministerstva kultury ČR pod čj. 5262/93 (dále též „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“ či „návštěvník“) v prodejních místech České filharmonie v Rudolfinu a prostřednictvím online prodeje vstupenek na internetové adrese www.ceskafilharmonie.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání nákupu vstupenek v prodejních místech České filharmonie v Rudolfinu a přes webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ceskafilharmonie.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

1.5. „Návštěvník” je subjekt, který s Českou filharmonií uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na koncert pořádaný Českou filharmonií v pokladně České filharmonie v budově Rudolfina (Alšovo nábřeží 12, Praha 1) nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.ceskafilharmonie.cz.

1.6. „Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná v pokladně České filharmonie v Rudolfinu.

1.7. „eVstupenka” je vstupenka, kterou Návštěvník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky na stránkách www.ceskafilharmonie.cz.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Zakoupením vstupenky či vstupem na koncert se Návštěvník zavazuje tyto obchodní podmínky dodržovat. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. Zakoupení vstupenky

2.1. Návštěvník si může zakoupit vstupenky na koncert v pokladně České filharmonie v Rudolfinu (Alšovo nábřeží 12, Praha 1) a zaplatit je v hotovosti, kartou nebo zaměstnaneckými poukázkami, nebo prostřednictvím internetu a zaplatit je následujícími typy platebních karet: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, American Expres, JCB Cards, V Pay a Diners Club International.

2.2. Česká filharmonie akceptuje k platbám poukázky společnosti Chèque Déjeneur Unišek, Unišek+ a Cadhoc, společnosti Sodexo Flexi Pass, Relax pass a Focus pass, a Edenred Benefits Multi, Sport&Kultura. Tyto poukázky nelze proměnit za hotovost. Na poukázky se nevrací. Doplatek ceny vstupenky nad výši hodnoty poukázek lze provést v hotovosti i platební kartou.

2.3. Každá vstupenka je unikátní a je určena pro jednorázový vstup vždy pouze na jeden konkrétní den konání koncertu; v jiný den není možno vstupenku uplatnit. Výjimku tvoří abonentní vstupenky (viz článek 4.).

2.4. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupené vstupenky nelze vrátit zpět za peníze, je možné je pouze vyměnit za jiné vstupenky ve stejné nebo vyšší hodnotě, nejpozději však 15 dní před konáním koncertu. eVstupenku nelze vyměnit ani vrátit.

2.5. Návštěvník je povinen si před zakoupením vstupenky ověřit pozici svého sedadla vůči pódiu. Po zakoupení vstupenky si je povinen překontrolovat správnost údajů na vstupence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2.6. Padělání vstupenky, abonentní vstupenky či dárkového poukazu je trestné.

2.7. Česká filharmonie neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky či eVstupenky. Vstupenka či eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

2.8. Česká filharmonie není povinna vystavit Návštěvníkovi při ztrátě nebo poškození vstupenky její duplikát. Tyto případy řeší individuálně zákaznický servis ČF. Vystavením duplikátu pozbývá původní vstupenka platnost.

2.9. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze na vstupenky v celkové částce stejné nebo vyšší, než je hodnota dárkového poukazu. V případě nižší hodnoty nebude hotovost vrácena. Dárkové poukazy nelze proměnit za hotovost. Při nákupu dárkového poukazu nelze uplatnit žádnou ze slev.

3. Slevy

3.1. Česká filharmonie poskytuje následující typy slev.

 • Dítě do 15 let
 • Student do 26 let
 • Senior nad 65 let
 • ZTP, ZPT/P
 • Abonenti ČF a ČSKH
 • Abonenti Národního divadla
 • Členové Klubu Vltava Českého rozhlasu
 • Klienti a zaměstnanci České spořitelny

3.2. Sleva může být uznána a odečtena od ceny vstupného pouze po předložení platného dokladu opravňujícího Návštěvníka ke slevě. Uplatnění nároku na slevu je Návštěvník povinen oznámit před zakoupením vstupenky. Na pozdější uplatnění slevy nebude brán zřetel.

3.3. Návštěvník prokazující se u vstupu na koncert vstupenkou, na které je uplatněna některá ze slev na vstupném uvedená v platném ceníku vstupného, je povinen svůj nárok na uplatňovanou slevu prokázat příslušným dokladem, a to předložením platného dokladu opravňující Návštěvníka ke slevě. V případě, že Návštěvník nepředloží platný doklad opravňující jej ke slevě, je povinen doplatit rozdíl v ceně zlevněného a plného vstupného na prodejním místě, kde vstupenku zakoupil. V případě nemožnosti prokázat oprávněnost nároku na slevu při kontrole vstupenek u vstupu do budovy vstupenka propadá. V případě eVstupenky, na niž byla uplatněna neoprávněná sleva, nelze doplatek z technických důvodů provést a eVstupenka propadá.

3.4. Online lze uplatnit pouze některé z uvedených slev. Pokud má návštěvník nárok na slevu, která nelze uplatnit online, je potřeba kontaktovat zákaznický servis ČF. Po zakoupení vstupenky již nelze slevu zpětně uplatnit.

3.5. Abonenti ČF a ČSKH mohou prostřednictvím zákaznického servisu ČF nebo pokladen ČF v Rudolfinu stornovat část koncertů, na které nemohou přijít, ze své abonentní vstupenky, a to minimálně 1 den před datem koncertu. Získají slevový kupon v hodnotě 40 % z poměrné ceny koncertu v abonmá. Ten mohou uplatnit při nákupu vstupenek v pokladně ČF v Rudolfinu nebo online, v případě platby převodem pouze přes zákaznický servis ČF. Zákazník je vždy informován o platnosti slevového kuponu, jejíž dodržení je závazné.

3.6. Jednotlivé slevy poskytované Českou filharmonií se nesčítají. Za slevu je považován i slevový kupon (viz bod 3.5.).

4. Abonentní vstupenky

4.1. Abonentní vstupenky lze koupit nejpozději v den konání prvního koncertu dané abonentní řady. Po zahájení jednotlivé abonentní řady již nelze na tuto abonentní řadu abonentní vstupenku zakoupit.

4.2. Abonentní vstupenky jsou přenosné.

4.3. Abonentní vstupenky zakoupené v pokladně České filharmonie v Rudolfinu lze vyměnit nejpozději patnáct (15) dní před prvním koncertem abonentního cyklu na tomto místě po předložení platné vstupenky za jiné abonentní vstupenky, jednotlivé vstupenky či dárkový poukaz ve stejné či vyšší hodnotě.

4.4. Zaplacené vstupné za zakoupené abonentní vstupenky Česká filharmonie nevrací, lze jej pouze vyměnit za jiné vstupenky ve stejné nebo vyšší hodnotě.

4.5. Jednotlivé koncerty v rámci abonentní řady nelze vyměňovat za koncerty se stejným programem v jiných termínech/abonentních řadách. Pokud se držitel abonentní vstupenky nemůže zúčastnit jednotlivého koncertu své abonentní řady, může ho prostřednictvím zákaznického servisu stornovat nejpozději 1 den předem a získá tím slevový kód v hodnotě 40 % z poměrné ceny koncertu v abonmá. Takto lze stornovat maximálně polovinu celkového počtu koncertů v dané řadě.

5. Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (eVstupenka)

5.1. Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více koncertů.

5.2. Při zakoupení eVstupenky není Návštěvníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

5.3. Následně po uzavření objednávky eVstupenky je Návštěvník přesměrován do zabezpečené platební brány, prostřednictvím které provede úhradu.

5.4. Návštěvník prostřednictvím platební brány zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

5.5. Česká filharmonie neodpovídá za průběh platby v platební bráně.

5.6. Po úhradě kupní ceny eVstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Návštěvníkovi zaslána e-mailová zpráva s potvrzením transakce, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato e-mailová zpráva nenahrazuje běžnou vstupenku nebo eVstupenku. V příloze e-mailové zprávy obdrží Návštěvník eVstupenku ve formátu PDF, která mu umožňuje vstup do sálu na příslušný koncert.

5.7. Česká filharmonie akceptuje při kontrole vstupu do budovy eVstupenky v tištěné i elektronické podobě.

5.8. Česká filharmonie neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Vstup na koncert bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoliv dalším předložení stejné eVstupenky nebude k takto předložené eVstupence přihlíženo a na jejím základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedenou vstupenku předloží. Při výměně eVstupenky za běžnou vstupenku na pokladně České filharmonie pozbývá eVstupenka platnost a vstup do sálu bude umožněn pouze majiteli běžné vstupenky z pokladny České filharmonie.

5.9. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami. Dodatečnými úpravami se eVstupenka stává neplatnou.

5.10. eVstupenka je dále neplatná, jestliže je poškozena tak, že na ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití, nebo údaje na ní neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.

6. Rezervace vstupenek

6.1. Abonentní vstupenky i vstupenky na jednotlivé koncerty lze rezervovat v pokladně ČF v Rudolfinu, přes zákaznický servis ČF nebo on-line na www.ceskafilharmonie.cz.

6.2. Česká filharmonie vyhrazuje právo v případě, že shledá, že došlo ke zneužití možnosti rezervace vstupenek, zejména při opakovaném prodlužování nebo propadnutí rezervace, zákazníkovi neumožnit další rezervaci. Pokud si zákazník desetkrát bezprostředně za sebou nezakoupí rezervované vstupenky, zákaznický servis ČF ho upozorní e-mailem a po 24 hodinách jeho další rezervace automaticky zruší. Pro tyto účely je ČF oprávněna považovat za téhož zákazníka jakoukoli osobu užívající tutéž IP adresu.

7. Internetová rezervace vstupenek

7.1. Česká filharmonie umožňuje Návštěvníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybrané koncerty na internetových stránkách www.ceskafilharmonie.cz.

7.2. V případě provedení internetové rezervace vstupenek Návštěvník volí požadovaný koncert, jeho čas, konkrétní místa v sále a kategorii.

7.3. Návštěvník po provedení rezervace obdrží e-mailovou zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Návštěvník nahlásí dané rezervační číslo v pokladně České filharmonie v Rudolfinu (Alšovo nábřeží 12, Praha 1). Na jejím základě obsluha pokladny Návštěvníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

7.4. E-mailová zpráva, kterou Návštěvník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje datum a čas platnosti rezervace. Pokud návštěvník nevyzvedne rezervované vstupenky v pokladně České filharmonie nebo neprodlouží rezervaci přes zákaznický servis České filharmonie v jeho provozní době do uvedeného data, rezervace bude automaticky zrušena.

7.5. V případě, že si Návštěvník vstupenky nevyzvedne v uvedeném čase, je Česká filharmonie oprávněna prodat je jinému zákazníkovi.

7.6. Česká filharmonie neodpovídá za chybné údaje zadané Návštěvníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, koncert, místa v sále).

7.7. Písemné objednávky platby na fakturu přes zákaznický servis České filharmonie jsou závazné. Vystavením faktury se považují vstupenky za závazně objednané. Po vystavení faktury již nelze provádět žádné změny (storno, měnit počet nebo kategorii vstupenek, termín koncertu nebo jméno a adresu odběratele). Fakturu lze vystavit pouze na základě domluvy se zákaznickým servisem ČF, fakturu nelze vystavit zpětně na již zaplacené vstupenky. Faktury jsou zasílány v elektronické podobě (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Kupní cena vstupenek je považována za zaplacenou teprve připsáním celé částky kupní ceny na účet České filharmonie. Fakturovanou částku lze uhradit pouze převodem, hotovostní úhrada na pokladně ČF není možná. Vstupenky zůstávají vlastnictvím České filharmonie až do okamžiku zaplacení celé kupní ceny (výhrada vlastnictví). Závazně objednané vstupenky jsou vydávány na pokladně České filharmonie v budově Rudolfina až po úplném zaplacení jejich kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

8. Ostatní podmínky, Návštěvní řád

8.1. Návštěvník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou.

8.2. Platnou vstupenku je Návštěvník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy koncertu. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Návštěvník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady. Návštěvník je povinen předložit po vyzvání pořadatelskou službou platnou vstupenku. Pokud její předložení odmítne, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

8.3. Česká filharmonie prostřednictvím své pořadatelské služby je oprávněna provádět při vstupu do sálu bezpečnostní kontrolu včetně kontroly předmětů vnášených do budovy Rudolfina.

8.4. Návštěvník není oprávněn konzumovat potraviny či nápoje v jiných prostorách Rudolfina než k tomu výhradně určených a takto označených.

8.5. Vstupem do koncertního sálu uděluje Návštěvník České filharmonii souhlas s tím, že v souvislosti s konáním koncertu a v prostorách budovy Rudolfina mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu Návštěvníka.

8.6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená Českou filharmonií pro užívání prostor Rudolfina, která jsou vyvěšena v prostorách Rudolfina, na pokladnách České filharmonie a na stránkách www.ceskafilharmonie.cz, včetně pokynů vyvěšených formou piktogramů. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele, bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.

8.7. Návštěvník je povinen odložit si svrchní oděvy, rozměrné tašky a jiná větší zavazadla na k tomu určeném místě (šatny). V opačném případě mu může být zamezen přístup do sálu.

8.8. Při příchodu po začátku koncertu nebude moci být Návštěvník vpuštěn do sálu. Vstup bude umožněn až na konci skladby dle pokynů pořadatelské služby.

8.9. Při návštěvě koncertu České filharmonie jsou Návštěvníci žádáni o zachování konvence společenského oděvu.

8.10. V prostorách Rudolfina (zejména v koncertním sále a v průběhu koncertu) platí přísný zákaz fotografování a pořizování audio a video záznamů. Pořadatelská služba má právo dodržování tohoto zákazu po celou dobu trvání koncertu kontrolovat. V případě neoprávněného pořízení takovýchto záznamů má pořadatelská služba České filharmonie právo pořízené záznamy smazat.

8.11. V koncertních sálech Rudolfina platí zákaz používání elektronických zařízení včetně mobilních telefonů. Návštěvník je povinen tyto přístroje vypnout před vstupem do sálu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Zpracování osobních údajů Návštěvníka v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Českou filharmonií a Návštěvníkem probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy s tím, že Česká filharmonie vydala Zásady zpracování osobních údajů v rámci plnění své informační povinnosti vůči subjektům údajů; tyto jsou dostupné na webových stránkách České filharmonie.

9.2. Osobní údaje Návštěvníka jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu, zejména prodeje Běžných vstupenek a eVstupenek, realizace rezervace Běžných vstupenek prostřednictvím internetu, pro účely reklamace nebo informace o zrušeném koncertu a získávání zpětné vazby Návštěvníka ohledně plnění České filharmonie ve prospěch Návštěvníka. Česká filharmonie garantuje, že veškeré osobní údaje Návštěvníka jsou přísně utajeny a budou užívány pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9.3. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny eVstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány, Česká filharmonie nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

10. Reklamační podmínky

10.1. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Náhradu ztracených vstupenek řeší individuálně zákaznický servis ČF.

10.2. V případě, že Návštěvníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty v pokladně či při nákupu na www.ceskafilharmonie.cz odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Návštěvník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Návštěvník použil k platbě za vstupenky.

10.3. Česká filharmonie si vyhrazuje právo na změnu programu a účinkujících bez vracení vstupného.

10.4. Vstupenky zakoupené v pokladně v České filharmonie v Rudolfinu lze vyměnit tamtéž nejpozději patnáct (15) dní před dnem konání koncertu za vstupenky ve stejné či vyšší hodnotě, a to pouze při předložení platné vstupenky. Návštěvník je povinen rozdíl ceny doplatit.

10.5. Vstupenky zakoupené online, tj. eVstupenky, nelze stornovat ani vyměnit za vstupenky na jiný koncert.

10.6. Dárkové poukazy a zvýhodněné vstupenky vydané na základě smluvních podmínek s partnery České filharmonie a pro propagační účely České filharmonie nelze vyměnit za jiné, ani je proměnit za hotovost. Na tyto vstupenky se nevztahují případná další zvýhodnění nebo bonusy.

10.7. Vstupenky zakoupené na koncerty pořadatelů odlišných od České filharmonie nelze vrátit ani vyměnit, není-li u dané akce uvedeno jinak.

10.8. Dojde-li ke zrušení koncertu, na které si Návštěvník již zakoupil běžnou vstupenku nebo eVstupenku, bude Návštěvníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

 1. a) pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně České filharmonie v Rudolfinu, bude Návštěvníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, nejpozději však do 14 dnů ode dne zrušeného koncertu;
 2. b) pokud se jedná o eVstupenku, bude Návštěvníkovi vrácena zaplacená cena zpět na účet, z něhož eVstupenku platil, nejpozději však do 14 dnů ode dne zrušeného koncertu;
 3. c) pokud se jedná o koncert, na který má Návštěvník zakoupenu abonentní vstupenku, bude mu nabídnuta kompenzace.

10.9. Dojde-li ke změně termínu konání koncertu, na které si Návštěvník zakoupil běžnou vstupenku nebo eVstupenku, bude Návštěvníkovi nabídnuta náhradní vstupenka na nový termín daného koncertu nebo vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, nejpozději však do dne konání náhradního koncertu.

10.10 Vstupenky na koncert České filharmonie zakoupené v předprodejních sítích lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Českou filharmonií, příspěvkovou organizací, a Návštěvníkem.

11.2. V případě obchodních případů (koncertů a kulturních akcí) externích pořadatelů pronajímajících si prostory v budově Rudolfina vystupuje Česká filharmonie vůči Návštěvníkovi pouze jako zprostředkovatel prodejce. Zrušení, změna či náhrada koncertu nebo kulturní akce externího pořadatele se řídí jeho pokyny.  

11.3. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze Obchodních podmínek rozhodující.

11.4. Česká filharmonie si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách a v prodejních místech.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2018.