Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.

Hledat

Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) 


Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla České filharmonii (dále jen „ČF“) jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná data a skutečnosti. ČF přijímá oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro ČF vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Osobě, která v souladu se Zákonem činila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 Zákona. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí.

Možné způsoby oznámení

  1. Písemně na adresu:    
    Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
    K rukám Jiřího Bělohradského, příslušné osoby pro oznamování protiprávního jednání korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“
  2. E-mailem na adresuoznameni@ceskafilharmonie.cz
  3. Telefonicky: +420 602 421 377
  4. Osobně-ústně: Na základě žádosti v přiměřené lhůtě Jiřímu Bělohradskému jakožto příslušné osobě.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

Oznámení je možno podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v Zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

zrušit

Nenašli jsme žádné výsledky

Zkuste použít jiný výraz nebo kontaktujte náš Zákaznický servis.