<h3><a href="http://www.okticket.de/index.php?event_id=11251&amp;cookiecheck=true" target="_blank">9. 5. 2015 / WEIDEN&nbsp;/ Max-Reger-Halle</a></h3> <ul> <li>B. SMETANA:&nbsp;<em>Vyšehrad, Vltava –&nbsp;<em>symphonic poems from "My Country"</em></em></li> <li>L. JANÁČEK (arr. F. JÍLEK):<em>&nbsp;Cunning Little Vixen, suite from the opera</em></li> <li>A. DVOŘÁK:<em>&nbsp;<em>Cello Concerto&nbsp;in B minor, Op. 104</em></em></li> </ul> <h3><a href="http://www.kulturbuero-friedrichshafen.de/spielplan/veranstaltungen/termin/10/mai/2015/veranstaltung/tschechische-philharmonie.html" target="_blank">10. 5. 2015 / FRIEDRICHSHAFEN / Graf-Zeppelin-Haus</a></h3> <ul> <li>B. SMETANA:&nbsp;<em>Vyšehrad, Vltava –&nbsp;<em>symphonic poems from "My Country"</em></em></li> <li>L. JANÁČEK (arr. F. JÍLEK):<em>&nbsp;<em>Cunning Little Vixen, suite from the opera</em></em></li> <li>A. DVOŘÁK:<em>&nbsp;<em>Cello Concerto&nbsp;in B minor, Op. 104</em></em></li> </ul> <ul> <li><strong>Alisa WEILERSTEIN&nbsp;</strong>– cello</li> <li><strong>Petr ALTRICHTER&nbsp;</strong>– conductor</li> </ul>