<h3><a href="http://www.okticket.de/index.php?event_id=11251&amp;cookiecheck=true" target="_blank">9. 5. 2015 / WEIDEN&nbsp;/ Max-Reger-Halle</a></h3> <ul> <li>B. SMETANA: <em>Vyšehrad, Vltava –&nbsp;symfonické básně z cyklu Má vlast</em></li> <li>L. JANÁČEK (arr. F. JÍLEK):<em> Liška Bystrouška, suita z opery</em></li> <li>A. DVOŘÁK:<em>&nbsp;<em>Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104</em></em></li> </ul> <h3><a href="http://www.kulturbuero-friedrichshafen.de/spielplan/veranstaltungen/termin/10/mai/2015/veranstaltung/tschechische-philharmonie.html" target="_blank">10. 5. 2015 / FRIEDRICHSHAFEN / Graf-Zeppelin-Haus</a></h3> <ul> <li>B. SMETANA:&nbsp;<em>Vyšehrad, Vltava –&nbsp;symfonické básně z cyklu Má vlast</em></li> <li>L. JANÁČEK (arr. F. JÍLEK):<em>&nbsp;Liška Bystrouška, suita z opery</em></li> <li>A. DVOŘÁK:<em>&nbsp;<em>Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104</em></em></li> </ul> <ul> <li><strong>Alisa WEILERSTEIN&nbsp;</strong>– violoncello</li> <li><strong>Petr ALTRICHTER&nbsp;</strong>–&nbsp;dirigent</li> </ul>